POLITYKA PRYWATNOŚCI

zgodna z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą pod adresem ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa (zwana dalej „Riello”) niniejszym informuje użytkowników i odwiedzających niniejszą stronę internetową (zwaną dalej „Stroną”) o przyjętej polityce w zakresie ochrony danych osobowych, podkreślającej zaangażowanie Riello i wagę jaką przykłada do ochrony prywatności swoich klientów i odwiedzających Stronę.

Przeglądanie Strony jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji, za wyjątkiem określonych obszarów, w których użytkownicy mogą udzielić dotyczących ich informacji dla celów dostępu do ściśle określonych usług. Jeżeli odwiedzający zamierzają przekazać swoje dane osobowe dla celów dostępu do dalszych usług, zostaną im należycie udzielone szczegółowe informacje ze wskazaniem celu i metod wykorzystywania danych przez Riello oraz prawa do zażądania usunięcia lub aktualizacji danych w dowolnym momencie.

 

Informacje o ochronie danych osobowych

Zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanym dalej „Ustawą”), Riello udziela następujących informacji.

 

  1. Administrator danych i Podmiot przetwarzający dane

Administratorem danych jest RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej/VAT 5252208783, numer wpisu do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 211105.

Podmiotami przetwarzającymi dane w odniesieniu do kierownictwa Strony są Menedżerowie ds. Marketingu i ICT, każdy w zakresie swoich własnych obowiązków i odpowiedzialności. Użytkownik może wystąpić o przekazanie pełnej listy Podmiotów przetwarzających dane, wysyłając wniosek na adresy wskazane w art. 8.

 

  1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Dostęp do Strony nie wymaga rejestracji. Jednakże na Stronie są obszary, które wymagają rejestracji lub posługiwania się nazwą użytkownika i hasłem, lub usługi, w przypadku których przekazanie danych jest niezbędne (np. dane użytkownika mogą być wymagane dla celów dostępu do takich usług jak newsletter, formularz kontaktowy, obszar zastrzeżony itp.).

W przypadku uzyskania informacji i danych osobowych przez Riello, Riello poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem o celach, dla których takie dane są wymagane, i metodach, z zastosowaniem których dane zostaną wykorzystane. Jeśli to niezbędne, Riello uzyska wyraźną zgodę użytkownika na określone wykorzystanie informacji. Przykładowo użytkownik może zostać poproszony o podanie takich danych osobowych jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje, których użytkownik zgadza się udzielić, wypełniając określony formularz rejestracyjny w celu korzystania z usług oferowanych przez Stronę. Riello wykorzysta informacje zebrane online wyłącznie w celach określonych przy rejestracji.

Dane dotyczące połączenia ze Stroną i przeglądania Strony (takie jak adresy URI – Uniform Resource Identifier (Ujednolicony Identyfikator Zasobów) żądanych zasobów, czas żądania, metoda zastosowana do przesłania żądania do serwera, wielkość pliku wysłanego w odpowiedzi, kod numeryczny określający odpowiedź z serwera (operacja zakończona pomyślnie, błąd itd.) i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska użytkownika) są gromadzone wyłącznie w celu uzyskania anonimowych statystycznych informacji o użytkowaniu Strony i sprawdzenia czy Strona działa poprawnie, i są usuwane niezwłocznie po zakończeniu ich przetwarzania. Dane mogą zostać wykorzystane do przypisania odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia przestępstwa komputerowego szkodzącego Stronie; za wyjątkiem takich sytuacji dane będą usuwane po realizacji usług zilustrowanych na Stronie.

W odniesieniu do danych dotyczących przeglądania Strony, patrz także art. 6 poniżej dotyczący narzędzi do personalizacji stosowanych przez Stronę.

 

  1. Opcja przekazania danych osobowych

Generalnie przekazanie danych osobowych jest opcjonalne. Wyłącznie w określonych przypadkach nieprzekazanie danych uniemożliwia dostęp do określonych usług i uzyskanie pożądanych rezultatów (np. formularz kontaktu, newsletter, obszary zastrzeżone).

 

  1. Metody przetwarzania danych i sfera komunikacji

Dane mogą być przetwarzane na nośniku elektronicznym lub w formie papierowej. Riello gwarantuje zgodne z prawem i prawidłowe przetwarzanie danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Strony w sposób w pełni zgody z obowiązującym prawem i z zachowaniem maksymalnej poufności informacji przekazanych w chwili rejestracji. Dane nie zostaną udostępnione lub ujawnione osobom trzecim inaczej niż w zakresie i na warunkach w sposób wyraźny określonych w polityce prywatności udostępnianej użytkownikowi za każdym razem i wyłącznie za zgodą użytkownika.

 

  1. Odnośniki do innych stron internetowych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Strony, a nie innych stron internetowych, jakie użytkownik może odwiedzić za pomocą odnośników. Riello nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe przekazane przez użytkownika osobom trzecim lub za pośrednictwem stron internetowych połączonych odnośnikami z niniejszą Stroną.

 

  1. Narzędzia do „profilowania” lub personalizacji

Riello nie podejmuje działań o charakterze promocyjnym lub reklamowym bez uprzedniej zgody użytkownika.

Strona wykorzystuje pliki cookies: cookies to krótkie pliki tekstowe (litery lub cyfry), które pozwalają serwerowi strony internetowej na przechowywanie informacji o użytkowniku w przeglądarce internetowej użytkownika i które mogą zostać wykorzystane ponownie w trakcie wizyty na stronie (cookies sesyjne) lub w późniejszym terminie, np. po kilku dniach (cookies trwałe). Pliki cookies są przechowywane, zgodnie z preferencjami użytkownika, przez pojedynczą przeglądarkę na konkretnym urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie).

Pliki cookies nie gromadzą informacji, które w sposób bezpośredni identyfikują użytkownika. W rzeczywistości Riello nie jest w stanie za pomocą plików cookies uzyskać jakichkolwiek danych osobowych, które w sposób bezpośredni identyfikują użytkownika (np. imię, nazwisko), o ile użytkownik nie przekaże ich w sposób bezpośredni. Również inna strona internetowa nie może wykorzystać pliku cookie umieszczonego przez Stronę do uzyskania dostępu do innych danych przechowywanych na komputerze użytkownika. Po zapisaniu ich na komputerze pliki cookies mogą być odczytywane wyłącznie przez stronę internetową, która je utworzyła (w tym przypadku wyłącznie przez niniejszą Stronę).

 

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez Stronę:

Cookies techniczne

Tego rodzaju pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych i mogą być sesyjne (tymczasowe) lub trwałe (o okresie trwałości określonym na podstawie potrzeb korzystania ze strony internetowej).

Okres trwałości cookies sesyjnych jest ściśle ograniczony do czasu spędzonego na przeglądaniu strony internetowej (po zamknięciu przeglądarki są one usuwane).

Strona wykorzystuje techniczne pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom przeglądanie Strony, np. zapamiętując informacje udzielone przy wypełnianiu formularzy na Stronie (tzw. user input cookies), rozpoznając użytkownika po zalogowaniu się na Stronie (tzw. cookies uwierzytelniające), personalizując interfejs Strony na podstawie preferencji użytkownika czy umożliwiając prawidłowe wyświetlanie wideo i obrazów (flash cookies).

Niektóre cookies techniczne są również trwałe (np. w celu zarządzania logowaniem i dostępem do zastrzeżonych funkcjonalności strony internetowej). Tego rodzaju cookies mogą mieć dłuższy okres trwałości (nawet do 30 dni) i są wykorzystywane do rozpoznawania komputera użytkownika w tym ograniczonym okresie (np. w celu ułatwienia użytkownikowi dostępu do obszarów zastrzeżonych). Ich dezaktywacja wpływa na korzystanie z usług dostępnych w obszarze zastrzeżonym. Publiczna część strony internetowej jest dostępna w każdym przypadku.

Niniejsza Strona korzysta również z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google. Usługa ta wykorzystuje pliki cookies do umożliwiania stronie internetowej analizowania sposobu przeglądania podstron przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookies są wysyłane do Google, która wykorzystuje je do badania użytkowania strony internetowej w formie zbiorczej i anonimowej. Z kolei Google może przesyłać takie informacje osobom trzecim w przewidzianych przypadkach.

Cookies techniczne nie wymagają uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, ponieważ są niezbędne do świadczenia usługi żądanej przez użytkownika Strony.

 

Cookies personalizacyjne

To trwałe pliki cookies wykorzystywane do identyfikowania (w sposób anonimowy i nieanonimowy) preferencji użytkownika w celu usprawnienia przeglądania strony internetowej przez użytkownika i ewentualnie wyświetlania różnych treści związanych z przeglądaniem strony online. Niniejsza Strona nie wykorzystuje cookies personalizacyjnych.

Niniejsza Strona nie wykorzystuje żadnych innych narzędzi personalizacyjnych (np. oprogramowania szpiegowskiego).

Po rejestracji na Stronie i wyrażeniu wyraźnej zgody – w chwili rejestracji – na monitorowanie aktywności użytkownika, dane dotyczące przeglądania Strony mogą zostać powiązane z danymi osobowymi użytkownika.

 

6.1 Informacje o plikach cookies wykorzystywanych przez Stronę

Udzielamy następujących informacji o plikach cookies wykorzystywanych przez Stronę:

1) Nazwa domeny, z której serwer Strony wysyła pliki cookies brzmi: www.beretta.pl

2) Cel gromadzenia danych: pliki cookies są wykorzystywane do umożliwiania użytkownikowi szybkiej i prostej nawigacji po Stronie lub przeprowadzania statystycznych i anonimowych analiz/badań użytkowania Strony (cookies techniczne).

3) Gromadzone dane: przechowywane są następujące informacje: adresy URI (Uniform Resource Identifier – Ujednolicony Identyfikator Zasobów) żądanych zasobów, czas żądania, metoda zastosowana do przesłania żądania do serwera, wielkość pliku wysłanego w odpowiedzi, kod numeryczny określający odpowiedź z serwera (operacja zakończona pomyślnie, błąd itd.) i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska użytkownika.

Z technicznego punktu widzenia pliki cookies (wysyłane z niniejszej domeny) zawierają następujące informacje: numeryczny identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje Riello, i numeryczny identyfikator, który identyfikuje użytkownika (przeglądającego Stronę), oba przechowywane w naszej bazie danych; numeryczny identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje przeglądanie Strony przez użytkownika (tzw. „rekord”) w naszej bazie danych; pseudo-losowy alfanumeryczny identyfikator sesyjny usuwany przez przeglądarkę w chwili zamknięcia (cookies sesyjne).

4) Okres trwałości cookies: Strona wykorzystuje cookies sesyjne (czyli cookies, które są automatyczne usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej) oraz cookies trwałe (czyli cookies, które są przechowywane do chwili usunięcia ich przez użytkownika), przy czym w żadnym przypadku okres ich trwałości nie przekracza sześciu miesięcy.

5) Potrzeba akceptacji plików cookies: akceptacja plików cookies nie jest obowiązkowa, jednak ich dezaktywacja, chociaż pozwala na przeglądanie Strony, może uniemożliwić wyświetlanie określonych treści lub korzystanie z określonych funkcjonalności Strony. W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik może określić czy chce akceptować pliki cookies czy też ograniczyć je lub zablokować. Dezaktywacja (częściowa lub całkowita) technicznych plików cookies może wpływać na korzystanie z funkcjonalności Strony w obszarze zastrzeżonym. Treści o charakterze publicznym mogą być wykorzystywane nawet w przypadku całkowitej dezaktywacji plików cookies.

6) Dezaktywacja i usuwanie plików cookies:

Pliki cookies mogą zostać dezaktywowane/aktywowane lub usunięte w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Użytkownik może niezależnie zarządzać ustawieniami w określony i szczegółowy sposób za pomocą ustawień przeglądarki internetowej użytkownika.

W tym celu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji użytkownika przeglądarki (zakładka Pomoc lub Prywatność) lub kliknąć na poniższe odnośniki:

Bliższe informacje na temat dezaktywacji plików cookies na telefonie komórkowym zawiera odnośna Instrukcja użytkownika.

7) Przekazywanie danych: informacje gromadzone przez pliki cookies są zastrzeżone i nie są przekazywane osobom trzecim.

 

6.2 Przyciski mediów społecznościowych i pliki cookies osób trzecich

Przyciski mediów społecznościowych to specjalne „przyciski” na stronie internetowej w postaci ikon danego serwisu (np. Facebooka czy Twittera), które pozwalają użytkownikom na bezpośrednie połączenie z serwisem społecznościowym za jednym kliknięciem.

Pliki cookies osób trzecich o charakterze ściśle technicznym mogą być wykorzystywane na Stronie tam, gdzie występują przyciski mediów społecznościowych.

Korzystanie z przycisków mediów społecznościowych osób trzecich wiąże się z przesyłaniem plików cookies pomiędzy wszystkimi stronami zarządzanymi zewnętrznie. Tego rodzaju zarządzanie lub postępowanie z informacjami jest regulowane przez polityki prywatności stron internetowych osób trzecich, z którymi użytkownik powinien się zapoznać:

Aby uzyskać bliższe informacje na temat stosowania plików cookies wykorzystywanych przez Stronę, należy napisać na adresy określone w art. 8 poniżej.

 

  1. Miejsce przetwarzania danych

Przetwarzanie danych w związku z usługami świadczonymi przez Stronę odbywa się w siedzibie Riello wskazanej w art. 1 powyżej i jest wykonywane przez personel Działu Marketingu i ICT w zakresie ich własnych obowiązków i odpowiedzialności.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jej danych przez Podmiot przetwarzający dane, w tym: 1) niezwłocznego uzyskania potwierdzenia posiadania lub nieposiadania jej danych osobowych […]; 2) uzyskania a) określenia źródła danych osobowych, celu i metody ich przetwarzania, uzasadnienia dla przetwarzania danych z zastosowaniem narzędzi elektronicznych i danych identyfikujących administratora danych lub podmioty przetwarzające dane, osoby lub kategorie osób, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione i które mogą posiadać wiedzę na ich temat w związku z występowaniem w charakterze podmiotów przetwarzających dane lub osób odpowiadających za przetwarzanie danych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do: aktualizacji danych, poprawienia danych lub, w razie zainteresowania, uzupełnienia danych; b) usunięcia danych, przekształcenia ich w formę anonimową lub zablokowania ich w przypadku informacji przetwarzanych niezgodnie z prawem; 3) osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do wyrażenia sprzeciwu, w całości lub w części, wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, także w celu wysyłania informacji sprzedażowych i materiałów reklamowych lub w celu sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji biznesowej.

Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw w dowolnym momencie, pisząc na adres: RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30.

 

  1. Prawo właściwe

Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu polskiemu, w szczególności Ustawie, która reguluje przetwarzanie danych osobowych – również za granicą – przez każdego, kto zamieszkuje na terytorium Polski, lub za pośrednictwem sprzętu znajdującego się na terytorium Polski. Ustawa zapewnia przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw i swobód podstawowych oraz godności danej osoby, w szczególności w zakresie zachowania poufności, tożsamości osoby i prawa do ochrony danych osobowych.

 

  1. Zmiany

Riello zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w całości lub w części, według własnego uznania, w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia, także uwzględniając zmiany przepisów prawa lub regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Użytkownicy będą informowani o zmianach i aktualizacjach Polityki prywatności na stronie głównej niniejszej Strony niezwłocznie po ich wprowadzeniu. Zmiany i aktualizacje będą wiążące od chwili opublikowania ich na Stronie w miejscu wskazanym powyżej. Z tego względu należy regularnie sprawdzać stronę główną niniejszej Strony, aby zapoznać się z najnowszą wersją Polityki prywatności.